Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 1 november 2020 

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN WILHELM REUSS B.V. 

1. Definities 

AVV” betekent deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Wilhelm Reuss B.V. 

KRÜGER GROUP” betekent Krüger GmbH & Co. KG en haar directe en indirecte dochterondernemingen. 

Kopers” betekent de zakenpartners die Contractproducten kopen van Wilhelm Reuss. 

Contractproducten” betekent de door Wilhelm Reuss te leveren of te verkopen goederen. 

Wilhelm Reuss” betekent Wilhelm Reuss B.V. 

2. Algemeen; toepassingsgebied 

2.1. Deze AVV zijn exclusief van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Wilhelm Reuss en Kopers; voorwaarden van Kopers die strijdig zijn met of afwijken van deze AVV zijn niet van toepassing, tenzij Wilhelm Reuss uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid daarvan. Deze AVV zijn ook van toepassing indien Wilhelm Reuss de levering uitvoert zonder voorbehoud, met kennis van de voorwaarden van Koper die strijdig zijn met of afwijken van deze AVV. 

2.2. De AVV zijn in het bijzonder van toepassing op contracten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen (hierna te noemen de “Contractproducten”), ongeacht of Wilhelm Reuss de Contractproducten zelf produceert of deze koopt van leveranciers. Tenzij anders overeengekomen geldt de AVV versie die van kracht is op het moment van de order van Koper of in elk geval in de meest recente aan Koper verstrekte versie in tekstvorm ook als een raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten, zonder dat Wilhelm Reuss daarnaar in elk individueel geval hoeft te verwijzen. 

2.3. Individuele overeenkomsten die met Koper worden overeengekomen (waaronder nevenafspraken, bijlagen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AVV, mits dit schriftelijk is overeengekomen met of bevestigd door Wilhelm Reuss. Behoudens tegenbewijs wordt de inhoud van die overeenkomsten beheerst door een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging van Wilhelm Reuss. 

2.4. Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen aan Wilhelm Reuss na de sluiting van het contract (bijvoorbeeld het stellen van deadlines, betalingsherinneringen, verklaring van intrekking) dienen schriftelijk te geschieden. 

2.5. Behoudens voor zover rechtstreeks gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten in deze AVV is de wet van toepassing. 

3. Contractsluiting en aanvragen 

3.1. Door Wilhelm Reuss gedane offertes zijn onder voorbehoud van wijziging en zijn niet-bindend en op voorwaarde van voorafgaande verkoop van de geoffreerde producten, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd. 

3.2. Elke order van goederen door Koper wordt geacht een bindend contractueel aanbod te zijn. Tenzij anders aangegeven in de order heeft Wilhelm Reuss het recht om dit contractuele aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst daarvan te accepteren. 

3.3. Alle door Koper verstrekte documenten (gegevens, monsters, etc.) zijn bindend; Koper is aansprakelijk voor de inhoud, technische uitvoerbaarheid en volledigheid daarvan; Wilhelm Reuss is niet verplicht om die te verifiëren. 

4. Levertijd en vertraging in de levering 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is informatie over de leveringsdatum slechts een schatting bij benadering. Een leveringstermijn vangt pas aan nadat alle bijzonderheden van de prestatie duidelijk gemaakt zijn en nadat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van de order. Overeengekomen leveringsdata zullen dienovereenkomstig worden uitgesteld. 

4.2. Indien Wilhelm Reuss niet in staat is om op tijd te leveren als gevolg van overmacht (waaronder, maar niet beperkt tot, arbeidsconflicten waarvoor Wilhelm Reuss niet verantwoordelijk is, overheidsmaatregelen, tekorten aan energie of grondstoffen, epidemieën, tekorten of obstakels bij vervoer, operationele belemmeringen, bijv. wegens brand, waterschade en/of schade aan machines, of Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 2 november 2020 

andere verstoringen in de bedrijfsvoering, van Wilhelm Reuss of haar leveranciers/onderaannemers waarvoor Wilhelm Reuss niet verantwoordelijk is en die bewijsbaar significant zijn) zal Wilhelm Reuss de Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dergelijke gevallen heeft Wilhelm Reuss het recht om de leveringsdatum uit te stellen met de tijd van de duur van de overmacht gebeurtenis of verstoring, mits de Koper daarvan op de hoogte is gesteld. In geval levering onmogelijk wordt als gevolg daarvan vervalt de verplichting tot levering en zal geen schadevergoeding worden toegekend. In geval Koper aantoont dat hij geen belang heeft bij verdere nakoming naar aanleiding van de vertraging, kan hij zich terugtrekken uit het contract onder uitsluiting van verdere vorderingen. In geval de gebeurtenis van overmacht of de verstoring langer duurt dan één maand, kan Wilhelm Reuss zich terugtrekken uit het contract voor wat betreft het niet-vervulde gedeelte, indien zij voldaan heeft aan de bovenstaande informatieverplichting en voor zover zij niet heeft ingestemd met het aankooprisico of een garantie op levering. 

4.3. Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing voor zover Wilhelm Reuss een bijbehorende aankooptransactie heeft gesloten voorafgaand aan de sluiting van de verkoopovereenkomst met Koper, die Wilhelm Reuss in staat zou hebben gesteld om haar contractuele verplichtingen tot levering jegens Koper na te komen indien die bijbehorende aankooptransactie behoorlijk was uitgevoerd en indien aan Wilhelm Reuss niet geleverd is, niet correct geleverd is, en/of niet tijdig geleverd is door haar leverancier, zonder dat Wilhelm Reuss daarvoor verantwoordelijk is. 

4.4. Indien Wilhelm Reuss vertraagd is in de nakoming heeft Koper het recht om schriftelijk een redelijke coulanceperiode te stellen en om zich terug te trekken uit het contract in geval deze periode zonder resultaat afloopt. Het stellen van een coulanceperiode is niet noodzakelijk indien Wilhelm Reuss serieus en definitief weigert na te komen, of indien er bijzondere omstandigheden zijn die een onmiddellijke terugtrekking uit het contract rechtvaardigen, na afweging van de belangen van beide partijen. 

4.5. Wilhelm Reuss is uitsluitend schadeplichtig in overeenstemming met artikel 9 van deze AVV. Elke vordering van Koper tot (schade)vergoeding als gevolg van een terugtrekking uit hoofde van artikel 6:277 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Bovendien blijven de wettelijke rechten van Wilhelm Reuss onaangetast, in het bijzonder in geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of verdere nakoming). 

5. Nakoming, levering, overgang van risico, verzuim met acceptatie 

5.1. Delevering van het Systeem zal “af fabriek” (Incoterms 2020) plaatsvinden. De plaats van nakoming van de levering en eventuele verdere nakoming is tevens aldaar. Op verzoek en kosten van Koper kunnen de Contractproducten naar een andere locatie worden vervoerd. Tenzij anders aangegeven heeft Wilhelm Reuss het recht om het soort vervoer te bepalen (in het bijzonder het vervoersbedrijf, de transportroute, de verpakking). Wilhelm Reuss behoudt zich steeds het recht voor om volledig afgewerkte en gesealde producten, in trays of omkartons te laten verpakken door een erkende dienstverlener. In voorkomend geval kunnen afnemers op eenvoudig verzoek informatie hierover bekomen met betrekking tot door hen aangekochte producten.

5.2. Wilhelm Reuss heeft het recht om deelleveringen te doen voor zover dit redelijk is voor Koper met inachtneming van zijn belangen. 

5.3. Het risico op onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechterde staat van de goederen gaat over op Koper op het moment van levering van de meest recente Af Fabriek (Incoterms 2020). Indien vervoer overeen is gekomen gaat het risico op onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechterde staat van de Contractproducten over op Koper op het moment van overdracht aan de vervoerder, expediteur of andere persoon of instelling die is aangewezen om het transport uit te voeren. Het bovenstaande is ook van toepassing in geval Wilhelm Reuss de transportkosten heeft gedekt of in geval Wilhelm Reuss dergelijke kosten heeft voorgeschoten voor Koper, of in geval er deelleveringen zijn gedaan. In geval vervoer of levering vertraagd is om redenen waarvoor Koper verantwoordelijk is, gaat het risico over op Koper vanaf de dag waarop de Contractproducten klaar zijn voor vervoer en waarop Koper daarvan op de hoogte is gesteld. 

5.4. Indien Koper in verzuim is met acceptatie of indien de levering vertraagd is om redenen waarvoor Koper verantwoordelijk is, heeft Wilhelm Reuss het recht om vergoeding van de Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 3 november 2020 

daaruit voortvloeiende schade te eisen, inclusief extra onkosten. In dat geval zullen de Contractproducten worden opgeslagen voor rekening van Koper en zullen de kosten van opslag bij Koper in rekening worden gebracht. 

5.5. Indien een van de internationale handelsbepalingen “Incoterms”, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), voor het betreffende contract is overeengekomen, is de betreffende op dat moment geldende versie van die “Incoterms” van toepassing. “Incoterms” zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van deze AVV of andere gesloten overeenkomsten. 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

6.1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen van Wilhelm Reuss die gelden op het moment van de sluiting van het contract en de Incoterm af fabriek (“Ex Works”) van toepassing. De wettelijke belasting toegevoegde waarde is niet in de prijzen inbegrepen; deze belasting wordt apart aangegeven op de factuur volgens het wettelijke tarief op de dag van facturering. Koper zal alle verdere kosten en lasten dragen (waaronder eventuele lasten van een verpakkingslicentie). 

6.2. In geval van vervoer van verkopen (artikel 5.1 van de AVV) draagt Koper de vervoerskosten af magazijn en de kosten van een eventuele transportverzekering als verzocht door Koper. Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen worden gedragen door Koper. 

6.3. De koopprijs is verschuldigd zonder aftrek en dient binnen 14 dagen na facturering en ontvangst van de factuur betaald te worden. 

6.4. Koper is in verzuim met betaling vanaf het moment van afloop van de bovengenoemde betalingsperiode. Tijdens de periode van wanbetaling zal de koopprijs rente dragen volgens het dan geldende tarief van wettelijke handelsrente. Wilhelm Reuss behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding wegens vertraging te vorderen. 

6.5. Koper heeft uitsluitend recht op verrekening en retentierechten voor zover zijn vordering in rechte vaststaat of onbetwist is. In geval van gebreken in de levering blijven de tegenvorderingen van Koper uit hoofde van hetzelfde contract, in het bijzonder uit hoofde van artikel 8 van deze AVV, onverkort van kracht. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1. Totdat alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en de lopende zakelijke relatie in verband met de Contractproducten (hierna te noemen “Verzekerde Vorderingen”) volledig betaald zijn, behoudt Wilhelm Reuss zich de eigendom van de Contractproducten voor. 

7.2. De Contractproducten onder eigendomsvoorbehoud mogen niet worden verpand, noch bij wijze van zekerheid worden overgedragen aan derden, totdat de Verzekerde Vorderingen volledig betaald zijn. Koper zal Wilhelm Reuss onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen in geval er een verzoek om het instellen van een insolventieprocedure wordt ingediend of indien derden beslag (bijvoorbeeld pandbeslag) leggen op de goederen die aan Wilhelm Reuss toebehoren. 

7.3. In geval van niet-nakoming door Koper, in het bijzonder wanbetaling van de verschuldigde koopprijs, heeft Wilhelm Reuss het recht om zich uit het contract terug te trekken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of om de teruggave van de Contractproducten te eisen op basis van eigendomsvoorbehoud. De eis tot teruggave van de goederen omvat niet gelijktijdig de verklaring van terugtrekking; Wilhelm Reuss mag uitsluitend de teruggave eisen van de Contractproducten en zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken uit het contract. Indien Koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt mag Wilhelm Reuss deze rechten uitsluitend doen gelden indien zij niet eerder vergeefs een redelijke deadline voor betaling aan Koper heeft gesteld, of indien het stellen van een dergelijke deadline volgens de wet niet noodzakelijk is. 

7.4. Tot het moment van herroeping volgens lid c) van dit artikel 7.4 heeft Koper het recht om de Contractproducten door te verkopen en/of te verwerken volgens het eigendomsvoorbehoud in de normale bedrijfsuitoefening In dat geval gelden aanvullend de volgende bepalingen: Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 4 november 2020 

a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten als gevolg van de verwerking, menging of combineren van de Contractproducten van Wilhelm Reuss, in welk geval Wilhelm Reuss geacht wordt de producent te zijn. In geval de eigendomsrechten van derden van kracht blijven tijdens de verwerking, mening of combineren met goederen van derden, verkrijgt Wilhelm Reuss mede-eigendom in de verhouding van de betreffende factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde Contractproducten. Los daarvan zijn de bepalingen die van toepassing zijn op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Contractproducten van overeenkomstige toepassing op de producten die voortkomen uit de verwerking, menging of combineren van de Contractproducten. 

b) Eventuele vorderingen jegens derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de Contractproducten of het geproduceerde product worden reeds nu door Koper aan Wilhelm Reuss overgedragen ter zekerheid, in totaal of ten bedrage van de mogelijke aandeel van Wilhelm Reuss als mede-eigenaar in overeenstemming met de vorige alinea. Wilhelm Reuss accepteert hierbij deze overdracht. De verplichtingen van Koper als omschreven in artikel 7.2 zijn ook van toepassing op de overgedragen vorderingen. 

c) Koper blijft bevoegd om naast Wilhelm Reuss de overgedragen vorderingen af te dwingen. Wilhelm Reuss verbindt zich ertoe om geen betaling van de vorderingen te eisen zo lang Koper voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wilhelm Reuss, nakoming niet onmogelijk is, en Wilhelm Reuss het eigendomsvoorbehoud niet doet gelden door een recht uit te oefenen volgens artikel 7.3. Als dit het geval is kan Wilhelm Reuss echter eisen dat Koper de overgedragen vorderingen en hun debiteuren openbaar maakt, mits alle informatie die vereist is voor verzameling, de betreffende documenten overdraagt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. In dit geval heeft Wilhelm Reuss ook recht op het herroepen van de bevoegdheid van Koper om de Contractproducten door te verkopen en te bewerken op voorwaarden van eigendomsvoorbehoud.* 

d) Indien de liquide waarde van de schuldpapieren meer dan 10% hoger is dan de vorderingen van Wilhelm Reuss, zal Wilhelm Reuss schuldpapieren vrijgeven ter keuze van Wilhelm Reuss op verzoek van Koper. 

8. Rechten op garantie 

8.1. Tenzij hieronder anders aangegeven is de wet van toepassing op de rechten van Koper in geval van materiaalfouten of eigendomsrechtelijke gebreken (waaronder onjuiste of onvolledige levering). 

8.2. In het geval van definitieve levering van de Contractproducten aan een consument zijn de wettelijke bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen in artikel 7:25 BW en productaansprakelijkheid in artikel 6:185 BW altijd onverkort van toepassing. In alle andere gevallen zijn de bijzondere regels voor subrogatie en regres van leverancier niet van toepassing. 

8.3. Aansprakelijkheid voor gebreken is primair gebaseerd op de bereikte overeenstemming over de kwaliteit van de Contractproducten. Alle productomschrijvingen en bijzonderheden van de fabrikant die onderwerp zijn van het betreffende verkoopcontract en die door Wilhelm Reuss openbaar zijn gemaakt op het moment van sluiting van het betreffende verkoopcontract (in het bijzonder in catalogi of op de homepage van Wilhelm Reuss) worden geacht een overeenkomst te zijn over de kwaliteit van de Contractproducten. 

8.4. Indien de kwaliteit niet is overeengekomen bepaalt de wet of er al dan niet een gebrek is. . Wilhelm Reuss accepteert geen aansprakelijkheid voor publieke uitingen gedaan door derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen) of andere aannames waarnaar Koper niet heeft verwezen als doorslaggevend voor de aankoop door Koper. 

8.5. De rechten op garantie van Koper vereisen dat hij voldaan heeft aan zijn wettelijke verplichting tot inspectie en klachtindiening. 

8.6. In geval een geleverde zaak of geproduceerd werk gebrekkig is, heeft Wilhelm Reuss het recht om, naar haar keuze, hetzij het gebrek te Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 5 november 2020 

herstellen of gebrekenvrije zaken te leveren aan Koper, hetzij, in geval van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, een nieuw werk te produceren (verdere uitvoering). 

8.7. Wilhelm Reuss heeft het recht om aan de verschuldigde verdere uitvoering de voorwaarde te verbinden dat Koper de verschuldigde koopprijs betaalt, maar Koper heeft het recht om een redelijk deel van de koopprijs in te houden in verband met het gebrek. 

8.8. Koper geeft Wilhelm Reuss de vereiste tijd en mogelijkheid voor de verschuldigde verdere uitvoering. Meer in het bijzonder is Koper verplicht om, op verzoek, de afgewezen Contractproducten te overhandigen ten behoeve van inspectie. 

8.9. De noodzakelijke kosten voor inspectie en verdere uitvoering, in het bijzonder vervoerskosten, reiskosten, arbeidsloon en materiaalkosten, worden gedragen en/of vergoed door Wilhelm Reuss volgens de wet in geval van een werkelijk bestaand gebrek. In alle andere gevallen kan Wilhelm Reuss compensatie eisen van Koper voor de gemaakte kosten als gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te herstellen (in het bijzonder inspectie- en vervoerskosten), tenzij Koper de afwezigheid van gebreken niet kon kennen. 

8.10. In geval verdere uitvoering mislukt is of een door Koper gestelde redelijke termijn voor verdere uitvoering zonder succes is verlopen of volgens de wet niet noodzakelijk is, kan Koper zich terugtrekken uit het koopcontract of de koopprijs verminderen. In geval van een onbetekenend gebrek bestaat er echter geen recht op terugtrekking. Elke vordering van Koper tot (schade)vergoeding als gevolg van een terugtrekking uit hoofde van artikel 6:277 BW is uitdrukkelijk uitgesloten 

8.11. Vorderingen van Koper wegens schade of terugbetaling van kleine onkosten, ook in geval van gebreken, bestaan uitsluitend in overeenstemming met artikel 9 van deze AVV en zijn in andere gevallen uitgesloten. 

9. Verdere aansprakelijkheid 

9.1. Tenzij anders aangegeven in deze AVV is Wilhelm Reuss aansprakelijk voor elke niet-nakoming van contractuele en niet-contractuele verplichtingen volgens de wet. 

9.2. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 9.3 is Wilhelm Reuss uitsluitend aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgronden daarvan – in geval van opzet en/of grove schuld, waaronder opzet en/of grove schuld van het hogere management van Wilhelm Reuss. Met uitzondering van opzettelijke niet-nakoming van haar verplichtingen is Wilhelm Reuss niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, reputatieschade. 

9.3. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid hebben geen invloed op vorderingen tot schadevergoeding wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of vorderingen van Koper op grond van productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW) en andere dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsbepalingen. 

9.4 Indien Koper grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal levert aan Wilhelm Reuss voor verwerking door Wilhelm Reuss, is Wilhelm Reuss niet aansprakelijk voor de naleving van eventueel toepasselijke voedingswetten en eventuele gebreken die door dat materiaal kunnen worden veroorzaakt. 

9.5. Voor zover aansprakelijkheid voor schade jegens Wilhelm Reuss is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade gebaseerd op dezelfde rechtsgronden van haar werknemers, medewerkers, collega’s, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

9.6. In het geval van een niet-nakoming van een verplichting die niet bestaat uit een gebrek in het product kan Koper zich terugtrekken of het contract opzeggen in geval Wilhelm Reuss verantwoordelijk is voor die niet-nakoming. Elke vordering van Koper tot (schade)vergoeding als gevolg van een terugtrekking uit hoofde van artikel 6:277 BW is uitdrukkelijk uitgesloten Het vrije recht van Koper op opzegging is uitgesloten. Bovendien zijn de wettelijke vereisten en juridische gevolgen van toepassing. 

9.7 Wilhelm Reuss is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendom die Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 6 november 2020 

veroorzaakt worden door de instructies van Koper. 

10. Verjaringstermijnen 

10.1. De vorderingen van de contractpartijen jegens elkaar vervallen overeenkomstig de wet, tenzij hieronder anders is bepaald. 

10.2. Vorderingen van Koper als gevolg van materiaalfouten en eigendomsrechtelijke gebreken vervallen binnen één jaar na levering. In geval acceptatie is overeengekomen begint de verjaringstermijn te lopen op het moment van acceptatie. 

10.3. Dwingendrechtelijke verjaringstermijnen blijven onverkort van kracht. Ontheffing van de verjaring als aangegeven in lid 10.2 is niet van toepassing op vorderingen wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en op vorderingen wegens opzet en/of grove nalatigheid. Indien het laatste contract in de bevoorradingsketen een verkoop van consumptiegoederen is (in het geval van de laatste levering van de contractproducten aan een consument), blijven ook de wettelijke verjaringstermijnen in dit verband met betrekking tot artikel 7:23 BW onverkort van kracht. 

10.4. De verjaringstermijnen volgens artikel 10.2 en 10.3 voor vorderingen op grond van materiaalfouten en eigendomsrechtelijke gebreken zijn van overeenkomstige toepassing op andere contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding door Koper op grond van een gebrek in de Contractproducten. Indien de toepassing van de regels voor wettelijke verjaring echter de eerdere verjaring van concurrerende vorderingen tot gevolg zou hebben is de wettelijke verjaringstermijn van toepassing op de concurrerende vorderingen. De wettelijke verjaringstermijnen voor productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW) blijven in elk geval onverkort van kracht. 

10.5. Voor zover de verjaringstermijn voor vorderingen tegen Wilhelm Reuss wordt ingekort uit hoofde van artikel 10.2 tot 10.4, is deze inkorting van overeenkomstige toepassing op vorderingen van Koper tegen de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers, agenten en plaatsvervangers van Wilhelm Reuss op basis van dezelfde rechtsgrond. 

11. Buitengewone beëindiging 

Wilhelm Reuss heeft het recht om alle contracten voortvloeiend uit de zakelijke relatie met Koper zonder kennisgeving te ontbinden indien, na sluiting van het contract, de economische situatie van Koper aanzienlijk verslechtert en de behoorlijke uitvoering van de verplichtingen van Koper jegens Wilhelm Reuss in gevaar lijkt. Dit is in het bijzonder het geval als Koper onderwerp wordt van beslag of executiemaatregelen. 

12. Gedragscode, naleving en anti-corruptie 

12.1. Koper accepteert de Gedragscode van de KRÜGER GROUP (zoals van tijd tot tijd gewijzigd; te vinden op https://www.krueger-group.com/en/) als de basis voor de betrekkingen tussen Leverancier en de KRÜGER GROUP. 

12.2. Koper garandeert dat zijn zakelijke activiteiten voldoen aan (i) het toepasselijk recht, (ii) andere wettelijke bepalingen die op hem van toepassing zijn en (iii) alle met Wilhelm Reuss gemaakte contractuele afspraken. Koper garandeert ook dat er voldoende organisatorische maatregelen zijn genomen in zijn bedrijf om naleving met de in zin 1 hierboven omschreven vereisten te verzekeren. 

12.3. Het is strikt verboden voor Koper om werknemers van de KRÜGER GROUP (inclusief hun familieleden) voordelen aan te bieden, te beloven of te geven voor hun werk bij KRÜGER GROUP. In geval Koper inbreuk maakt op dit verbod kan Wilhelm Reuss het contract met onmiddellijke ingang buitengewoon ontbinden. 

13.2. Gegevensbescherming 

13.1. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Wilhelm Reuss verwerkt persoonsgegevens, die Koper verzendt aan Wilhelm Reuss, ten behoeve van de verwerking van de betreffende order evenals voor toekomstige orders en slaat deze op in het interne computersysteem van de Groep. Dit betekent dat alle bedrijven van de KRÜGER GROUP (https://www.krueger-group.com/en/krueger-group/group-structure) toegang hebben tot de gegevens. Dit is noodzakelijk en in het gerechtvaardigd belang Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Verkoopvoorwaarden 7 november 2020 

van Wilhelm Reuss omdat de bedrijven in de KRÜGER GROUP samenwerken op basis van een taakverdeling en aan de verzoeken van de klant uitsluitend op deze wijze kan worden voldaan en deze verzoeken kunnen worden verwerkt op optimale wijze. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor andere doeleinden indien de betrokkene heeft ingestemd met dat andere gebruik of indien er een andere wettelijke toestemming is voor dat andere gebruik. 

13.2. In geval persoonsgegevens worden overgedragen aan Wilhelm Reuss is Koper verplicht om de betrokkenen tijdig te informeren over de gegevensverwerking door Wilhelm Reuss op grond van artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679; Wilhelm Reuss onthoudt zich van het verstrekken van informatie aan de betrokkenen. Op verzoek zal Wilhelm Reuss aan Koper de benodigde informatie verstrekken om te voldoen aan de verplichtingen tot informatieverstrekking uit hoofde van de voorgaande zin. 

14. Gevolgen van niet-afdwingbaarheid, rechtskeuze en rechtsgebied 

14.1. Deze AVV en de contractuele relatie tussen Wilhelm Reuss en Leverancier wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag (CISG). 

14.2. In geval Koper een professionele partij is, een publiekrechtelijke rechtspersoon, of een speciaal publiekrechtelijk fonds, is de rechtbank van Amsterdam, Nederland, de enige – ook internationale – bevoegde rechter voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. Dit laat de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve rechtsmacht, onverlet. 

14.3. In geval van ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze AVV blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk het economische resultaat benaderen in overeenstemming met het door de ongeldige bepaling beoogde doel. 

 

Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 1 November 2020 

 GENERAL CONDITIONS OF SALE OF WILHELM REUSS B.V. 

1. Definitions 

GCS” are these General Terms and Conditions of Sale of Wilhelm Reuss BV. 

KRÜGER GROUP” is Krüger GmbH & Co. KG and its direct and indirect subsidiaries. 

Buyers” are the business partners who purchase Contract Products from Wilhelm Reuss. 

Contract Products” are the movable goods to be supplied or sold by Wilhelm Reuss. 

“Wilhelm Reuss” shall mean Wilhelm Reuss B.V. 

2. General, scope of application 

2.1. These GCS apply exclusively to all business relations between Wilhelm Reuss and the Buyers; any terms and conditions of the Buyers which conflict with or deviate from these GCS shall not be applicable unless Wilhelm Reuss has expressly agreed to their validity in writing. These GCS shall also apply if Wilhelm Reuss carries out the delivery without reservation in the knowledge of terms and conditions of the Buyer which conflict with or deviate from these GCS. 

2.2. The GCS apply in particular to contracts for the sale and/or delivery of movable goods (“Contract Products”), regardless of whether Wilhelm Reuss manufactures the Contract Products itself or purchases them from suppliers. Unless otherwise agreed, the GCS in the version that is in force at the time of the Buyer’s order or at least in the version last provided to the Buyer in text form shall also apply as a framework agreement for similar future contracts without the respective Wilhelm Reuss having to refer to them again in each individual case. 

2.3. Individual agreements made in individual cases with the Buyer (including side agreements, supplements and amendments) shall in any case prevail over these GCS, provided that such is agreed / confirmed in writing by Wilhelm Reuss. Subject to proof to the contrary, the content of such agreements shall be governed by a written contract or written confirmation of Wilhelm Reuss. 

2.4. Legally relevant declarations and notifications to Wilhelm Reuss after conclusion of the contract (e.g. setting of deadlines, reminders, declaration of withdrawal) must be made in writing. 

2.5. The statutory law applies unless directly amended or expressly excluded in these GCS. 

3. Conclusion of contract and offers 

3.1. Offers made by Wilhelm Reuss shall be subject to change and non-binding and subject to prior sale of the offered products, unless expressly marked as binding. 

3.2. Any order of goods by the Buyer shall be deemed a binding contractual offer. Unless otherwise stated in the order, Wilhelm Reuss shall be entitled to accept this contractual offer within two (2) weeks after its receipt. 

3.3. Any documents (data, samples, or the like) supplied by the Buyer shall be binding; the Buyer shall be liable for their content, technical feasibility and completeness; Wilhelm Reuss shall not be obliged to carry out a verification thereof. 

4. Delivery time and delay in delivery 

4.1. Unless expressly agreed otherwise, any information on the delivery date is only an approximate estimate. A delivery period shall not commence before all details of the performance have been clarified and before both parties have agreed on the terms of the order. Agreed delivery dates will be postponed accordingly. 

4.2. If Wilhelm Reuss is unable to deliver on time, due to force majeure, (such as but not limited to labour disputes for which the Wilhelm Reuss is not responsible, governmental actions, shortage of energy or raw materials, epidemics, transport shortages or obstacles, operational impediments e.g. due to fire, water and/or machine damage or other disruptions in the course of operations of Wilhelm Reuss or its suppliers/subcontractors for which Wilhelm Reuss is not responsible and which are provably of significance) Wilhelm Reuss shall inform the Buyer thereof without delay. In such cases, Wilhelm Reuss shall be entitled to postpone the delivery date by the time of the duration of the event of force majeure or disruption, provided that the Buyer has been informed accordingly. If delivery becomes impossible as a result thereof, the obligation to deliver shall lapse and no damages shall be awarded. If the Buyer proves that subsequent performance resulting from the Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 2 November 2020 

delay is of no interest to him, he may withdraw from the contract under exclusion of further claims. If the event of force majeure or disruption lasts longer than one month, Wilhelm Reuss may withdraw from the contract with respect to the unfulfilled part if it has fulfilled the above information obligation and insofar as it has not agreed to the procurement risk or a delivery guarantee. 

4.3. Clause 4.2 shall apply accordingly insofar as Wilhelm Reuss has concluded a corresponding purchase transaction prior to conclusion of the sales contract with the Buyer which would have enabled Wilhelm Reuss to fulfil its contractual delivery obligations towards the Buyer if that corresponding purchase transaction would have been executed properly, and if Wilhelm Reuss was not supplied, not supplied correctly and/or not supplied on time by its supplier and if Wilhelm Reuss is not responsible for this. 

4.4. If Wilhelm Reuss is in delay in performance, the Buyer shall be entitled to set a reasonable grace period in writing and to withdraw from the contract after its fruitless expiry. The setting of a grace period is not necessary if Wilhelm Reuss seriously and finally refuses performance or if special circumstances exist which justify immediate withdrawal from the contract after considering the interests of both parties. 

4.5. Wilhelm Reuss shall only be liable for damages in accordance with section no. 9 of these GCS. Any claim from Buyer for compensation or damages as consequence of a withdrawal ex. Section 6:277 DOC is explicitly excluded. Furthermore, the statutory rights of the Wilhelm Reuss shall remain unaffected, in particular in the event of exclusion of the obligation to perform (e.g. due to impossibility or unreasonability of performance and/or subsequent performance). 

5. Performance, delivery, passing of risk, default of acceptance 

5.1. Delivery shall be Ex Works (Incoterms 2020). The place of performance of the delivery and of any subsequent performance shall also be there. At the Buyer’s request and expense, the Contract Products shall be shipped to another destination . Unless otherwise specified, Wilhelm Reuss shall be entitled to determine the type of shipment (in particular the transport company, shipping route, packaging). Wilhelm Reuss always reserves the right to co-packing fully finished and sealed products in other trays or cartons by a third party service provider. Where appropriate, customer can obtain information with regards to products purchased by them.

5.2. Wilhelm Reuss shall be entitled to make partial deliveries insofar as this is reasonable for the Buyer under consideration of his interests. 

5.3. The risk of accidental loss and accidental deterioration of the Contract Products shall pass to the Buyer at the time of delivery at the latest Ex Works (Incoterms 2020). If shipment has been agreed, the risk of accidental loss and accidental deterioration of the Contract Products shall pass to the Buyer upon handover to the carrier, freight forwarder or any other person or institution designated to carry out the shipment. This shall also apply if Wilhelm Reuss has covered the transport costs or if Wilhelm Reuss has advanced such costs for the Buyer or if partial deliveries are made. If shipment or delivery is delayed for reasons for which the Buyer is responsible, the risk shall pass to the Buyer from the day on which the contractual products are ready for shipment and on which the Buyer has been notified thereof. 

5.4. If the Buyer is in default of acceptance or if the delivery is delayed for reasons for which the Buyer is responsible, Wilhelm Reuss shall be entitled to demand compensation for the resulting damage including additional expenses. In this case, the Contract Products shall be stored at the Buyer’s risk and the Buyer shall be charged for storage. 

5.5. If one of the international trade clauses “Incoterms” developed by the International Chamber of Commerce (ICC) has been agreed for the respective contract, the respective current version of these “Incoterm” shall apply. “Incoterms” shall apply only to the extent that they do not conflict with these GCS and any other agreements made. 

6. Prices and terms of payment 

6.1. Unless otherwise agreed, the current prices of Wilhelm Reuss at the time of conclusion of the contract and the Incoterm Ex Works shall apply. The statutory value added tax is not included in the prices; such tax is listed separately in the invoice at the statutory rate on the day of invoicing. The Buyer shall bear any further costs and charges (incl. any charges for packaging licensing). Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 3 November 2020 

6.2. In the case of sales shipment (Clause 5.1 of the GCS), the Buyer shall bear the transport costs ex warehouse and the costs of any transport insurance requested by the Buyer. Any customs duties, fees, taxes and other public charges shall be borne by the Buyer. 

6.3. The purchase price is due without any deduction and must be paid within 14 days of invoicing and receipt of the invoice. 

6.4. The Buyer shall be in payment default upon expiry of the above payment period. During the period of payment default, the purchase price shall bear interest at the statutory commercial interest rate (wettelijke handelsrente) applicable at the time. Wilhelm Reuss reserves the right to claim further damages for delay. 

6.5. The Buyer shall only be entitled to set-off and retention rights to the extent that his claim is legally established or undisputed. In the event of defects in the delivery, the Buyer’s counterclaims under the same contract, in particular under Section 8 of these GCS, shall remain unaffected. 

7. Retention of title 

7.1. Until full payment of all present and future claims arising from the purchase contract and the ongoing business relationship in relation to the Contract Products (Secured Claims) has been made, Wilhelm Reuss reserves ownership of the Contract Products. 

7.2. The Contract Products subject to retention of title may neither be pledged nor transferred by way of security to third parties until the Secured Claims have been fully paid. The Buyer shall immediately notify Wilhelm Reuss in writing if a petition for the opening of insolvency proceedings is filed or if third parties seize the goods belonging to Wilhelm Reuss (e.g. distrains). 

7.3. In the event of breach of contract by the Buyer, in particular non-payment of the due purchase price, Wilhelm Reuss shall be entitled to withdraw from the contract in accordance with the statutory provisions and/or to demand the return of the Contractual Products on the basis of retention of title. The demand for the return of the goods does not at the same time include the declaration of withdrawal; Wilhelm Reuss is rather entitled to demand the return only of the Contract Products and to reserve the right to withdraw from the contract. If the Buyer does not pay the due purchase price, Wilhelm Reuss may only assert these rights if it has previously unsuccessfully set a reasonable deadline for payment to the Buyer or if such setting of a deadline is dispensable under the statutory law. 

7.4. Until revocation pursuant to para. c) of this Clause 7.4, the Buyer shall be entitled to resell and/or process the Contract Products subject to retention of title in the ordinary course of business. In this case, the following provisions shall apply additionally. 

a) The retention of title extends to the full value of the products resulting from the processing, mixing or combining of the Contract Products of Wilhelm Reuss, in which case Wilhelm Reuss shall be deemed the manufacturer. If the ownership rights of third parties remain in force during processing, mixing or combination with goods of third parties, Wilhelm Reuss shall acquire co-ownership in the ratio of the respective invoice values of the processed, mixed or combined Contract Products. Apart from that, the provisions that apply to the Contractual Products delivered under retention of title shall mutatis mutandis apply to the products resulting from the processing, mixing or combining of the Contract Products. 

b) Any claims against third parties arising from the resale of the Contract Products or the manufactured product shall already now be assigned by the Buyer to Wilhelm Reuss as security in total or in the amount of the possible co-ownership share of Wilhelm Reuss in accordance with the preceding paragraph. Wilhelm Reuss hereby accepts such assignment. The obligations of the Buyer as described in Section 7.2 shall also apply with regard to the assigned claims. 

c) The Buyer shall remain authorized to enforce the assigned claims alongside Wilhelm Reuss. Wilhelm Reuss undertakes not to demand payment of the claims as long as the Buyer meets his payment obligations towards Wilhelm Reuss, there is no lack of ability to perform and Wilhelm Reuss does not assert the retention of title by exercising a right in accordance with Section 7.3. However, if this is the case, Wilhelm Reuss may demand that Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 4 November 2020 

the Buyer discloses the assigned claims and their debtors, provides all information required for collection, hands over the relevant documents and notifies the debtors (third parties) of the assignment. In this case, Wilhelm Reuss shall also be entitled to revoke the Buyer’s authority to further sell and process the Contract Products subject to retention of title. 

d) If the liquid value of the securities exceeds the claims of Wilhelm Reuss by more than 10%, Wilhelm Reuss shall release securities at the discretion of Wilhelm Reuss at the request of the Buyer. 

8. Warranty rights 

8.1. The statutory law shall apply to the Buyer’s rights in the event of material defects and defects of title (including incorrect and short delivery), unless otherwise specified below. 

8.2. In the case of final delivery of the Contract Products to a consumer, the statutory provision regarding the sale of consumer goods as laid down in Section 7:25 DCC and product liability as laid down in clause 6:185 DCC always remain unaffected. In all other cases, the special regulations on supplier subrogation/recovery do not apply. 

8.3. Liability for defects is primarily based on the agreement reached regarding the quality of the Contractual Products. All product descriptions and manufacturer details that are the subject of the respective sales contract and that were made public by Wilhelm Reuss at the time of conclusion of the respective sales contract (in particular in catalogues or on the homepage of Wilhelm Reuss) shall be deemed to be an agreement on the quality of the Contract Products. 

8.4. If the quality has not been agreed, the statutory law shall determine whether there is a defect. . Wilhelm Reuss accepts no liability for public statements made by third parties (e.g. advertising statements) or other assumptions to which the Buyer has not referred as decisive for the Buyer’s purchase. 

8.5. The Buyer’s warranty rights require that he has duly complied with his statutory inspection and complaint obligations.. 

8.6. If a delivered item or a manufactured work is defective, Wilhelm Reuss shall be entitled, at its discretion, either to remedy the defect or to deliver defect-free items to the Buyer or, in the case of a contract for work and services, to manufacture a new work (subsequent performance). 

8.7. Wilhelm Reuss shall be entitled to make the subsequent performance owed dependent on the Buyer paying the purchase price due, but the Buyer shall be entitled to retain a reasonable part of the purchase price in relation to the defect. 

8.8. The Buyer shall give Wilhelm Reuss the time and opportunity required for the owed subsequent performance, in particular the Buyer is obliged upon request to hand over the rejected Contract Products for inspection purposes. 

8.9. The expenses necessary for the purpose of inspection and subsequent performance, in particular transport, travel, labour and material costs, shall be borne and/or reimbursed by Wilhelm Reuss in accordance with the statutory law if a defect actually exists. In all other cases, Wilhelm Reuss may demand compensation from the Buyer for the costs incurred as a result of the unjustified request to remedy the defect (in particular inspection and transport costs), unless the Buyer was unable to recognize the absence of defects. 

8.10. If the subsequent performance has failed or a reasonable period set by the Buyer for the subsequent performance has expired unsuccessfully or is dispensable according to the statutory law, the Buyer may withdraw from the purchase contract or reduce the purchase price. In the case of an insignificant defect, however, there is no right of withdrawal. Any claim from Buyer for compensation or damages as a consequence of a withdrawal, ex section 6:277 DCC, is explicitly excluded. 

8.11. Claims of the Buyer for damages or reimbursement of futile expenses, also in the case of defects, shall only exist in accordance with Section no. 9 of these GCS and shall otherwise be excluded. 

9. Further liability 

9.1. Unless stated otherwise in these GCS, Wilhelm Reuss shall be liable for any breach of contractual Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 5 November 2020 

and non-contractual obligations in accordance with the statutory law. 

9.2. Subject to the provisions of clause 9.3, Wilhelm Reuss shall be liable for damages – irrespective of their legal grounds – only in the event of intent and/or gross negligence, including intent and/or gross negligence of Wilhelm Reuss’s senior management. Except for intentional breach of duty by the Wilhelm Reuss shall not be liable for any indirect/consequential damages such as – but not limited to – missed profits, business interruption, reputational damage.. 

9.3. The foregoing exclusions and limitations of liability shall not affect claims for damages arising from injury to life, limb and health or claims of the Buyer based on the product liability (section 6:185 DCC ) and other mandatory statutory liability provisions. 

9.4 If the Buyer provides raw materials and/or packaging materials to Wilhelm Reuss for the processing by Wilhelm Reuss, Wilhelm Reuss shall not be liable for the compliance with any applicable food laws and any defect that may be caused by such materials. 

9.5. Insofar as liability for damages towards Wilhelm Reuss is excluded or limited, this shall also apply with regard to the personal liability for damages of its employees, workers, co-workers, representatives and vicarious agents that is based on the same legal grounds. 

9.6. In the event of a breach of duty that does not consist of a defect in the product, the Buyer may withdraw or terminate the contract if Wilhelm Reuss is responsible for the breach of duty. Any claim from Buyer for compensation or damages as a consequence of a withdrawal, ex section 6:277 DCC, is explicitly excluded. A free right of termination of the Buyer is excluded. Apart from that, the statutory requirements and legal consequences shall apply. 

9.7 Wilhelm Reuss shall not be liable for any intellectual property infringement that is caused by the Buyer’s instructions. 

10. Limitation period 

10.1. The claims of the contracting parties against each other shall lapse in accordance with the statutory law, unless otherwise specified below. 

10.2. Claims of the Buyer arising from material defects and defects of title shall lapse within one year of delivery. If acceptance has been agreed, the limitation period shall commence upon acceptance. 

10.3. Mandatory statutes of limitation shall remain unaffected. The relief from the statute of limitations mentioned in section 10.2 does not apply to claims due to injury to life, limb or health, to claims due to intent and / or gross negligence. If the last contract in the supply chain is a sale of consumer goods (i.e. in the case of final delivery of the contractual products to a consumer), the statutory limitation periods in this regard in relation to section 7:23 DCC shall also remain unaffected. 

10.4. The periods of limitation pursuant to Clauses 10.2 and 10.3 for claims based on material defects and defects of title shall apply mutatis mutandis to any other contractual and non-contractual claims for damages by the Buyer based on a defect in the Contract Products. However, if, the application of the statutory limitation rules should result in an earlier limitation of the competing claims, the statutory limitation period shall apply to the competing claims. The statutory limitation periods regarding product liability (section 6:185 DCC) shall remain unaffected in any case. 

10.5. Insofar as the limitation period for claims against Wilhelm Reuss is shortened pursuant to Clauses 10.2 to 10.4, this shortening shall apply mutatis mutandis to any claims of the Buyer against the legal representatives, employees, staff, agents and vicarious agents of Wilhelm Reuss based on the same legal basis. 

11. Extraordinary termination 

Wilhelm Reuss is entitled to terminate any or all contracts arising from the business relationship with the Buyer for good cause without notice, if, after conclusion of the contract, the economic situation of the Buyer deteriorates significantly and the proper performance of the Buyer’s obligations towards Wilhelm Reuss appears to be at risk. This is particularly the case if the Buyer is subject to sustained seizures or execution measures. 

12. Code of Conduct, compliance and anti-corruption Wilhelm Reuss B.V. | General Conditions of Sale 6 November 2020 

12.1. The Buyer accepts the Code of Conduct of the KRÜGER GROUP (in its respective current version; available at https://www.krueger-group.com/en/downloads) as the basis for the relationship between the Buyer and the KRÜGER GROUP. 

12.2. The Buyer warrants that its business activities are in accordance with (i) the statutory law, (ii) other applicable legal provisions and (iii) all contractual agreements with Wilhelm Reuss. The Buyer also warrants that sufficient organizational measures have been taken in his company to ensure compliance with the requirements described in sentence 1 above. 

12.3. It is strictly prohibited for the Buyer to offer, promise or grant advantages to employees (including their relatives) of the KRÜGER GROUP for their work in the KRÜGER GROUP. If the Buyer violates this prohibition, Wilhelm Reuss may extraordinarily terminate the contract with immediate effect. 

13. Data protection 

13.1. The processing of personal data takes place exclusively in compliance with data protection regulations. Wilhelm Reuss processes personal data, which the Buyer transmits to Wilhelm Reuss, for the processing of the respective order as well as for future orders and stores them in the Group’s internal computer system. This means that all companies of the KRÜGER GROUP (https://www.krueger-group.com/en/krueger-group/group-structure) have access to this data. This is necessary and in the legitimate interest of Wilhelm Reuss, because the companies in the KRÜGER GROUP work together on a division of labour basis and only in this way the customer’s requests can be met and processed in the best possible way. Personal data will only be used for other purposes if the data subject has consented to such other use or if there is another legal permission for such other use. 

13.2. In the event of a transfer of personal data to Wilhelm Reuss, the Buyer is obliged to inform the data subjects in due time about the data processing by Wilhelm Reuss in accordance with Article 14 of the EU General Data Protection Regulation No. 2016/679; Wilhelm Reuss refrains from providing information to the data subjects. On request, Wilhelm Reuss will provide the Buyer with the information necessary to fulfil the information obligations under the previous sentence. 

14. Severability clause, choice of law and place of jurisdiction 

14.1. These GCS and the contractual relationship between Wilhelm Reuss and the Buyer shall be governed by Dutch law excluding international uniform law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

14.2. If the Buyer is a professional party, a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive – also international – place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship shall be Amsterdam, the Netherlands. Prevailing statutory provisions, in particular regarding exclusive jurisdiction, remain unaffected. 

14.3. In the event of the invalidity of individual provisions of these GCS, the remaining provisions shall remain fully effective. Ineffective provisions shall be replaced by provisions which come as close as possible to the economic result in accordance with the purpose pursued by the ineffective provision. 

 

 Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 1 november 2020 

 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN WILHELM REUSS B.V. 

1. Definities 

AIV” betekent deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Wilhelm Reuss. 

KRÜGER GROUP” betekent Krüger GmbH & Co. KG en haar directe en indirecte dochterondernemingen. 

Leverancier” betekent de zakenpartner, leverancier en andere dienstverlener bij wie Wilhelm Reuss een order heeft geplaatst voor Contractproducten. 

Contractproducten” betekent de aan Wilhelm Reuss te leveren of te verkopen goederen . 

Wilhelm Reuss” betekent Wilhelm Reuss B.V. 

2. Toepassingsgebied 

2.1. Deze AIV zijn exclusief van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Wilhelm Reuss en Leverancier; voorwaarden van Leverancier die strijdig zijn met of afwijken van deze AIV worden niet erkend, tenzij Wilhelm Reuss uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. Deze AIV zijn ook van toepassing indien Wilhelm Reuss de levering van Leverancier onvoorwaardelijk accepteert terwijl hij bekend is met de strijdige of afwijkende voorwaarden van Leverancier. 

2.2. De AIV zijn in het bijzonder van toepassing op contracten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen (hierna te noemen de “Contractproducten”), ongeacht of Leverancier de goederen zelf produceert of deze koopt van leveranciers. Tenzij anders overeengekomen geldt de AIV versie die van kracht is op het moment van de order van Wilhelm Reuss of in elk geval in de meest recente aan Leverancier verstrekte versie in tekstvorm ook als een raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten, zonder dat Wilhelm Reuss daarnaar in elk individueel geval hoeft te verwijzen. 

2.3. Individuele overeenkomsten die met Leverancier worden overeengekomen (waaronder nevenafspraken, bijlagen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AIV, mits dit is overeengekomen met of bevestigd door Wilhelm Reuss. 

2.4. Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van Leverancier aan Wilhelm Reuss na de sluiting van het contract (bijvoorbeeld het stellen van deadlines, betalingsherinneringen, verklaring van intrekking) dienen schriftelijk te geschieden. 

2.5. Behoudens voor zover rechtstreeks gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten in deze AIV is het toepasselijk recht van toepassing. 

3. Contractsluiting en aanvragen 

3.1. Deze AIV zijn ook van toepassing op aanvragen van Wilhelm Reuss. Dergelijke aanvragen zijn niet-bindend. 

3.2. Leverancier zal zich houden aan de aanvraag in de offerte en zal eventuele afwijkingen uitdrukkelijk aangeven. Het doen van een offerte is gratis en niet-bindend voor Wilhelm Reuss. 

3.3. De order van Wilhelm Reuss wordt ten vroegste bindend op het moment van schriftelijke plaatsing van de order, of op het moment van schriftelijke bevestiging door Wilhelm Reuss van een offerte door een Leverancier. Leverancier zal kennelijke fouten (bijv. spelfouten en rekenfouten) en onvolledigheid van de order, inclusief de orderpapieren, aangeven ter correctie of aanvulling voordat hij de order accepteert; in het andere geval zal het contract worden geacht niet te zijn gesloten. 

3.4. Tenzij een orderbevestiging uitdrukkelijk is ingetrokken dient elke order schriftelijk te worden bevestigd binnen één week, onder vermelding van de bijzonderheden van de bindende levertijd. Een vertraagde of gewijzigde acceptatie van een order wordt als een nieuwe offerte beschouwd en behoeft schriftelijke bevestiging door Wilhelm Reuss. 

4. Levertijd en vertraging in de levering 

4.1. De in de order vermelde levertijd is bindend. In geval de levertijd niet in de order is aangegeven of anderszins is overeengekomen, is de levertijd 5 werkdagen vanaf de sluiting van het contract. Leverancier is verplicht om Wilhelm Reuss onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke verwachte niet-nakoming van de Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 2 november 2020 

overeengekomen levertijden, om welke reden dan ook. 

4.2. Mocht Leverancier zijn verplichtingen niet of niet binnen de overeengekomen levertijd nakomen, of mocht Leverancier vertraging oplopen bij zijn dienstverlening, dan zullen de rechten van Wilhelm Reuss, in het bijzonder het recht op ontbinding en schadevergoeding, worden bepaald in overeenstemming met de wet. Meer in het bijzonder heeft Wilhelm Reuss het recht om dekkingskopen te doen. Eventuele verschillen tussen dekkingskopen en de met Leverancier overeengekomen prijzen komen voor rekening van Leverancier. De bepalingen van artikel 4.3 blijven onverkort van kracht. 

4.3. In geval Leverancier vertraging oploopt bij zijn dienstverlening kan Wilhelm Reuss een contractuele boete eisen van 1% van de nettoprijs per voltooide kalenderweek, maar niet meer dan in totaal 5% van de nettoprijs van de vertraagde Contractproducten. Andere rechtsvorderingen, waaronder het recht om nakoming te vorderen, zijn voorbehouden. In geval van een vordering tot schadevergoeding wordt het totale boetebedrag geacht een voorschot te zijn op die vordering tot schadevergoeding. Leverancier heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade of een lagere schade is ontstaan als gevolg van de vertraging in dienstverlening. Het boetebedrag zal dienovereenkomstig worden verminderd. Indien Wilhelm Reuss niet-tijdige nakoming accepteert zal de contractuele boete uiterlijk gelijktijdig met de eindbetaling worden gevorderd. 

5. Nakoming, levering, overgang van risico, verzuim met acceptatie 

5.1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilhelm Reuss heeft Leverancier niet het recht om de order aan derden (bijvoorbeeld onderaannemers) over te dragen. Leverancier draagt het aankooprisico voor zijn diensten, tenzij anders overeengekomen (bijv. voorraadbeperking). 

5.2. De plaats van nakoming voor de leveringsverplichting is de plaats van levering als aangewezen door Wilhelm Reuss. Indien er geen uitdrukkelijke aanwijzing is gedaan geldt de bedrijfslocatie van Wilhelm Reuss als de plaats van nakoming. 

5.3 Indien een van de internationale handelsbepalingen “Incoterms”, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), voor het betreffende contract is overeengekomen, is de betreffende op dat moment geldende versie van toepassing. Deze Incoterms zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van deze AIV of een andere overeenkomst. 

5.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de levering/dienst DDP (delivered duty paid) plaats, zoals gedefinieerd in de Incoterms. 

5.5. De levering dient vergezeld te gaan van een leveringsbon waarop de datum van levering (uitgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en hoeveelheid) en de identificatie van de order (datum en nummer) van Wilhelm Reuss vermeld staan. Een bijbehorende pakbon met dezelfde inhoud dient afzonderlijk van de leveringsbon aan Wilhelm Reuss te worden verzonden. In geval aan een of meer van deze specificaties niet is voldaan is Wilhelm Reuss niet verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende vertragingen. 

5.6. Op verzoek van Wilhelm Reuss is Leverancier verplicht om alle documenten aan Wilhelm Reuss op het moment van aflevering of onmiddellijk daarna beschikbaar te stellen. Dit geldt eveneens voor de overlegging van originele documenten, zulks ter keuze van Wilhelm Reuss. Onder andere omvatten de relevante documenten douanepapieren, bewijzen van oorsprong, QS testcertificaten, certificaten en bewijzen van voorkeursstatus. 

5.7. Het risico op onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechterde staat van de goederen gaat over op Wilhelm Reuss op het moment van levering op de plaats van nakoming. In geval formele acceptatie is overeengekomen is dit doorslaggevend voor de overgang van het risico. De wettelijke bepalingen over arbeidsovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten zijn ook van overeenkomstige toepassing op acceptatie in alle andere opzichten. Levering of acceptatie worden geacht te hebben plaatsgevonden indien Wilhelm Reuss in verzuim is met acceptatie. 

5.8. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het verzuim met acceptatie. Leverancier dient echter uitdrukkelijk zijn diensten aan te bieden Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 3 november 2020 

aan Wilhelm Reuss, ook als een specifieke of bepaalbare periode is overeengekomen voor een handeling of nevenhandeling van Wilhelm Reuss (bijvoorbeeld verstrekking van materiaal). Indien Wilhelm Reuss in verzuim is met acceptatie, kan Leverancier volgens de wet terugbetaling eisen van zijn extra onkosten. In geval het contract betrekking heeft op een niet-vervangbaar goed, te produceren door Leverancier (eenmalige productie), heeft Leverancier uitsluitend het recht om aanvullende rechten uit te oefenen in geval Wilhelm Reuss zichzelf heeft verbonden tot samenwerking en in geval zij verantwoordelijk is voor het nalaten samen te werken. 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

6.1. De in de order vermelde prijs is bindend. Alle prijzen worden geciteerd exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting indien deze belasting niet afzonderlijk is vermeld. 

6.2. Tenzij anders overeengekomen is de prijs inclusief alle diensten en nevendiensten van Leverancier (bijvoorbeeld montage en installatie), evenals alle nevenkosten (bijvoorbeeld behoorlijke verpakking, transportkosten, waaronder transport- en aansprakelijkheidsverzekering). Op verzoek van Wilhelm Reuss dient Leverancier verpakkingsmateriaal terug te nemen. 

6.3. In het geval van bankoverschrijvingen wordt betaling geacht op tijd te zijn voldaan indien de overschrijvingsopdracht van Wilhelm Reuss door de bank is ontvangen vóór afloop van de betalingstermijn. Wilhelm Reuss is niet verantwoordelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door de banken die betrokken zijn bij het betalingstraject. Elke partij zal de kosten van zijn eigen bank zelf dragen. 

6.4. Op wanbetaling is de wet van toepassing. 

6.5. Wilhelm Reuss heeft het recht om elke vordering die zij heeft tegen Leverancier te verrekenen. Tegenvorderingen van Wilhelm Reuss en Leverancier die voortvloeien uit deze contractuele relatie, zoals gedefinieerd in de vorige zin, vervallen op dat moment en voor zover deze kunnen worden verrekend met elkaar, zonder dat daarvoor een afzonderlijke verklaring van verrekening vereist is. Wilhelm Reuss heeft ook het recht om verschuldigde betalingen in te houden zolang zij nog steeds recht heeft op vorderingen jegens Leverancier wegens onvolledige of gebrekkige nakoming. 

6.6. Leverancier heeft slechts een recht op verrekening of retentierecht indien tegenvorderingen in rechte vaststaan, erkend of onbetwist zijn. 

7. Facturen 

7.1. Eventuele specificaties van Wilhelm Reuss dienen op de facturen vermeld staan en dienen te voldoen aan alle vereisten in verband met de BTW. 

7.2. Facturen dienen te worden uitgebracht aan Wilhelm Reuss, in wiens naam en op wiens rekening de order geplaatst is. Facturen dienen te worden verstuurd aan de betreffende Wilhelm Reuss, maar Wilhelm Reuss kan ook anders overeenkomen met Leverancier. Ook in dat geval blijft de koper Wilhelm Reuss, als aangegeven in de order. 

7.3. Facturen waarin andere hoeveelheden staan aangegeven dat de door Wilhelm Reuss bevestigde hoeveelheden zullen gecorrigeerd worden met wederzijdse instemming voorafgaand aan de afrekening. 

7.4. In afwijking van de algemeen toepasselijke verjaringstermijn komen partijen overeen dat een vordering tot correctie van een factuur in geval van een incorrect uitgebrachte factuur pas na verloop van 5 jaar verjaart. 

8. Vertrouwelijkheid en eigendomsvoorbehoud 

8.1. Wilhelm Reuss behoudt zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, plannen, tekeningen, berekeningen, instructies voor implementatie, productbeschrijvingen en andere documenten. Deze documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de contractuele dienst en dienen te worden geretourneerd nadat het contract is uitgevoerd. De documenten dienen vertrouwelijk behandeld te worden ten opzichte van derden, ook na beëindiging van het contract. De verplichting om de vertrouwelijkheid te bewaren loopt slechts af indien en voor zover de kennis die vervat is in de documenten algemeen bekend is geworden. 

8.2. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op stoffen en Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 4 november 2020 

materialen (bijvoorbeeld software, producten en halffabricaten), evenals instrumenten, sjablonen, monsters en andere zaken die door Wilhelm Reuss aan Leverancier worden verstrekt voor productiedoeleinden. Dergelijke objecten dienen – zolang ze nog niet verwerkt zijn – te worden bewaard in een aparte opslag op kosten van Leverancier en dienen behoorlijk verzekerd te worden tegen vernietiging en verlies. 

8.3. Eventuele verwerking of mengen (verdere verwerking) van door Leverancier verstrekte zaken zal worden uitgevoerd voor en namens Wilhelm Reuss. Hetzelfde geldt voor eventuele verdere verwerking van de geleverde goederen door Wilhelm Reuss, zodat Wilhelm Reuss geacht wordt de producent te zijn van de goederen en de eigendom van de Contractproducten zal verkrijgen, uiterlijk op het moment van verdere verwerking, in overeenstemming met de wet. 

8.4. De eigendomsoverdracht van de Contractproducten aan Wilhelm Reuss dient onvoorwaardelijk plaats te vinden en ongeacht de betaling van de aankoopprijs. Indien Wilhelm Reuss echter een aanbod tot eigendomsoverdracht accepteert dat door Leverancier is gedaan op voorwaarde van betaling van de aankoopprijs, zal het eigendomsvoorbehoud van Leverancier uiterlijk aflopen op het moment van betaling van de aankoopprijs voor de geleverde Contractproducten. Wilhelm Reuss blijft bevoegd tot het doorverkopen van de Contractproducten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, ook vóór betaling van de aankoopprijs, mits de daaruit voortvloeiende vordering van te voren is overgedragen. Alle andere vormen van eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder verlengd eigendomsvoorbehoud, vervroegd eigendomsvoorbehoud en eigendomsvoorbehoud uitgebreid tot verdere verwerking, zijn daarom uitgesloten. 

9. Garantie en rechten op garantie 

9.1. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Contractproducten voldoen aan (i) de specificaties en andere afspraken met Wilhelm Reuss met betrekking tot samenstelling, kwaliteit, verpakking, verklaring en andere eigenschappen, (ii) de wettelijke bepalingen in het land van bestemming en (iii) geschikt zijn voor het gebruik als verondersteld onder het contract. 

9.2. Leverancier garandeert bovendien dat de Contractproducten vrij zijn van rechten van derden, in het bijzonder dat er geen eigendomsrechten of industriële eigendomsrechten van derden bestaan met betrekking tot de Contractproducten, waarop mogelijk inbreuk kan worden gemaakt door verdere verwerking en/of doorverkoop door Wilhelm Reuss aan haar klanten. Leverancier zal Wilhelm Reuss op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van derden op grond van een werkelijke of beweerde inbreuk op industriële eigendomsrechten, tenzij Leverancier niet verantwoordelijk is voor de werkelijke of beweerde inbreuk op industriële eigendomsrechten. 

9.3. In geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen als bepaald in artikel 9.1 en 9.2, evenals in het geval van andere gebreken of eigendomsrechtelijke gebreken van de Contractproducten (inclusief incorrecte of onvolledige leveringen, onjuiste montage, gebrekkige montage, werking of gebruiksinstructies) en in geval van andere niet-nakoming van een verplichting door Leverancier, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de rechten van Wilhelm Reuss, tenzij anders bepaald in deze AIV. 

9.4. De zakelijke verplichting om te controleren en gebreken te melden wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, met inachtneming van de volgende bepalingen: De geleverde goederen dienen onmiddellijk na ontvangst door Wilhelm Reuss en ongeacht de Incoterms gecontroleerd te worden op type, hoeveelheid en kennelijke schade, waaronder schade tijdens transport, afwijkende hoeveelheden en kennelijke gebreken. Alle geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld. Geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk na hun ontdekking gemeld te worden. De melding van gebreken wordt in elk geval geacht onmiddellijk en tijdig te hebben plaatsgevonden als deze door Leverancier is ontvangen binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de goederen of, in het geval van verborgen gebreken, na hun ontdekking. 

9.5. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is Leverancier in het bijzonder aansprakelijk voor Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 5 november 2020 

het feit dat de Contractproducten de overeengekomen kwaliteit hebben op het moment van de overgang van risico en dat ze voldoen aan de laatste stand van de techniek. Tenzij anders overeengekomen worden de productbeschrijvingen die – in het bijzonder door aanduiding of verwijzing in de aankooporder – het onderwerp zijn van het betreffende contract, of inbegrepen zijn in het contract op dezelfde manier als deze AIV, geacht overeenkomsten te zijn over de kwaliteit. Het maakt geen verschil of de productbeschrijving verstrekt is door Wilhelm Reuss, Leverancier of de producent. 

9.6. De door Leverancier gemaakte kosten ten behoeve van inspectie en verdere uitvoering (waaronder kosten van ontmanteling en installatie) worden door Leverancier gedragen, ook als blijkt dat er in werkelijkheid geen gebrek bestond. Wilhelm Reuss is echter uitsluitend aansprakelijk in dit opzicht indien Wilhelm Reuss erkend heeft of door grove nalatigheid niet erkend heeft dat er geen gebrek bestond. 

9.7. In geval Leverancier niet aan zijn verplichting tot verdere uitvoering voldoet – ter keuze van Wilhelm Reuss hetzij (i) het gebrek herstellen (repareren) hetzij (ii) een gebrekenvrije zaak leveren (vervangende levering) – binnen een door Wilhelm Reuss gestelde redelijke termijn, heeft Wilhelm Reuss het recht om het gebrek zelf te herstellen en om terugbetaling van de daarvoor benodigde kosten of een behoorlijk voorschot te eisen van Leverancier. In geval verdere uitvoering door Leverancier mislukt is of het onredelijk is voor Wilhelm Reuss om die verdere uitvoering te accepteren (bijvoorbeeld wegens bijzondere dringendheid, gevaar voor de operationele veiligheid, of dreigend optreden van disproportionele schade), hoeft er geen deadline te worden gesteld; indien mogelijk zal Wilhelm Reuss Leverancier onmiddellijk vooraf informeren over die omstandigheden. 

9.8. Leverancier vrijwaart Wilhelm Reuss tegen alle vorderingen wegens schade en garantieaanspraken van zijn klanten, voor zover die vorderingen gebaseerd zijn op gebreken in de geleverde Contractproducten en fouten van Leverancier of een van zijn plaatsvervangers; dit is ook van toepassing op vervolgschade en kosten. 

9.9. Verder heeft Wilhelm Reuss volgens de wettelijke bepalingen recht op het verminderen van de aankoopprijs of om zich terug te trekken uit het contract in geval van een niet-nakoming van de garanties, een materiaalfout of een eigendomsrechtelijk gebrek. Verder heeft Wilhelm Reuss het recht om volgens de wettelijke bepalingen schadevergoeding te vorderen (ook wegens indirecte schade of gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, reputatieschade) en terugbetaling van onkosten. 

10. Aansprakelijkheid van de producent 

10.1. Niettegenstaande alle andere aansprakelijkheid op grond van de wet of deze AIV zal Leverancier, indien Leverancier aansprakelijk is voor productschade, Wilhelm Reuss op eerste verzoek vrijwaren tegen vorderingen van derden, voor zover de oorzaak van die schade onder de zeggenschap or organisatie van Leverancier valt en Leverancier zelf aansprakelijk is jegens derden. 

10.2. Binnen het kader van zijn verplichting tot vrijwaring van Wilhelm Reuss zal Leverancier onkosten vergoeden die voortvloeien uit of in verband met vorderingen van derden, waaronder terugroepacties uitgevoerd door Wilhelm Reuss. Wilhelm Reuss zal Leverancier voor zover mogelijk en redelijk op de hoogte stallen van de aard en omvang van terugroepmaatregelen en zal Leverancier de mogelijkheid geven om hierop te reageren. Dit laat eventuele andere rechtsvorderingen onverlet. 

10.3 Leverancier zal een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en aanhouden met een totale dekking van ten minste EUR 30 miljoen per geval van letselschade of zaakschade. Op verzoek zal hiervan aan Wilhelm Reuss behoorlijk bewijs worden verstrekt. 

11. Kwaliteitszorg en informatieplichten 

11.1. Leverancier verbindt zich ertoe om te controleren en te verzekeren dat de Contractproducten voldoen aan de productspecificaties, wettelijke vereisten en andere kwaliteitseisen in het kader van een coherent concept voor kwaliteitszorg, door middel van voortdurende kwaliteitszorg en Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 6 november 2020 

kwaliteitscontrolemaatregelen, op eigen kosten. Op verzoek zal Leverancier Wilhelm Reuss volledig informeren over soort, omvang en frequentie van de maatregelen. 

11.2. Leverancier zal deelnemen aan een onafhankelijk auditsysteem dat door Wilhelm Reuss wordt erkend. Leverancier zal de uitkomsten van de audit op verzoek te allen tijde beschikbaar stellen aan Wilhelm Reuss. Bovendien verleent Leverancier Wilhelm Reuss onbeperkte toegang tot de volledige auditverslagen die in de bijbehorende databanken zijn opgeslagen. 

11.3. Leverancier zal Wilhelm Reuss onmiddellijk op de hoogte stellen nadat hij bekend wordt met interne of externe incidenten, onderzoeken, bevindingen, etc. waaruit blijkt dat geleverde contractuele producten afwijken van de productspecificaties en/of kwaliteitsgebreken vertonen en/of mogelijk dergelijke gebreken vertonen en/of er anderszins twijfel is aan hun conformiteit aan de wet of onbeperkte verhandelbaarheid. In gevallen waarin er gevaar bestaat van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade dient Leverancier Wilhelm Reuss onmiddellijk, maar niet later dan binnen 2 uur nadat hij hiermee bekend is geworden, te informeren. 

11.4. Werknemers van Wilhelm Reuss of door Wilhelm Reuss benoemde deskundigen hebben het recht om te allen tijde tijdens kantooruren van Leverancier de bedrijfsruimten en apparatuur van Leverancier te inspecteren, de maatregelen voor kwaliteitszorg te inspecteren en om monsters te nemen uit de lopende productie van de contractuele producten. De frequentie en omvang van deze controles zijn ter keuze van Wilhelm Reuss, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Leverancier. Na overlegging van een door Wilhelm Reuss afgegeven machtiging krijgt de auditor toegang tot alle relevante bedrijfsruimten. De auditors mogen eventuele afwijkingen vastleggen op foto’s. Deze foto’s dienen uitsluitend ter documentering van specifieke afwijkingen. 

11.5. Leverancier geeft werknemers van Wilhelm Reuss of door Wilhelm Reuss aangestelde deskundigen te allen tijde toegang tot rapporten/documentatie uitgevoerd door Leverancier en tot door derden uitgevoerde inspecties en maatregelen van operationeel toezicht. 

12. Certificaten 

De productievoorzieningen waarin de Contractproducten worden geproduceerd dienen schriftelijk bij Wilhelm Reuss te worden aangegeven. Elke wijziging dient onmiddellijk en schriftelijk te worden doorgegeven. De productievoorzieningen dienen te beschikken over de door Wilhelm Reuss aangegeven certificaten. 

13. Verjaring 

13.1. De vorderingen van de contractpartijen jegens elkaar verjaren overeenkomstig wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. 

13.2. Vorderingen op grond van eigendomsrechtelijke gebreken verjaren in elk geval niet zolang de derde zijn recht nog steeds tegen Wilhelm Reuss kan doen gelden, met name bij gebreke van een verjaringstermijn. 

13.3. De verjaringstermijnen van het kooprecht, waaronder de bovenstaande verlenging van de verjaringstermijn, is voor zover wettelijk toegestaan van toepassing op alle contractuele vorderingen wegens gebreken. Voor zover Wilhelm Reuss ook recht heeft op niet-contractuele vorderingen als gevolg van een gebrek is de gewone wettelijke verjaringstermijn daarop van toepassing, tenzij de toepassing van de verjaringstermijnen van het kooprecht in een individueel geval aanleiding geeft tot een langere verjaringstermijn. De wettelijke verjaringstermijnen voor productaansprakelijkheid blijven in elk geval onbeperkt van kracht. 

13.4. Voor zover Wilhelm Reuss het recht heeft verhaalsvorderingen in te stellen tegen Leverancier op basis van de bepalingen voor verhaal van leveranciers, is de verjaring niet van toepassing vóór de afloop van de in artikel 13.2 gestelde periode. 

14. Buitengewone beëindiging 

Wilhelm Reuss heeft het recht om alle contracten voortvloeiend uit de zakelijke relatie met Leverancier zonder kennisgeving op goede gronden te beëindigen indien, na sluiting van het contract, de economische situatie van Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 7 november 2020 

Leverancier aanzienlijk verslechtert en de behoorlijke uitvoering van de verplichtingen van Leverancier jegens Wilhelm Reuss in gevaar lijkt. Dit is in het bijzonder het geval als Leverancier onderwerp wordt van beslag of executiemaatregelen. 

15. Verbod op overdracht en verpanding 

De overdracht en verpanding van vorderingen van Leverancier jegens de bedrijven van de KRÜGER GROUP is uitgesloten, tenzij Leverancier deze vorderingen moet overdragen aan zijn onderleveranciers op basis van een met de onderleverancier overeengekomen uitgebreid retentierecht. 

16. Gedragscode, naleving en anti-corruptie 

16.1. Leverancier accepteert de Gedragscode van de KRÜGER GROUP (zoals van tijd tot tijd gewijzigd; te vinden op https://www.krueger-group.com/en/) als de basis voor de betrekkingen tussen Leverancier en de KRÜGER GROUP. 

16.2. Leverancier garandeert dat zijn zakelijke activiteiten voldoen aan (i) de wet, (ii) andere wettelijke bepalingen die op hem van toepassing zijn en (iii) de met Wilhelm Reuss gemaakte contractuele afspraken. Leverancier garandeert ook dat er voldoende organisatorische maatregelen zijn genomen in zijn bedrijf om naleving met de in zin 1 hierboven omschreven vereisten te verzekeren. 

16.3. Het is strikt verboden voor Leverancier om werknemers van Wilhelm Reuss (inclusief hun familieleden) voordelen aan te bieden, te beloven of te geven voor hun werk bij Wilhelm Reuss. In geval Leverancier inbreuk maakt op deze bepaling kan Wilhelm Reuss het contract met onmiddellijke ingang ontbinden. 

17. Gegevensbescherming 

17.1. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Door Leverancier verzonden persoonsgegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van de verwerking van de betreffende order en de betreffende offerte van Leverancier, evenals voor toekomstige orders en offertes van Leverancier. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het computersysteem van Wilhelm Reuss. Dit betekent dat alle bedrijven van de KRÜGER GROUP (https://www.krueger-group.com/en/krueger-group/group-structure) toegang hebben tot de gegevens. Dit is noodzakelijk en in ons gerechtvaardigd belang omdat de bedrijven in de KRÜGER GROUP samenwerken op basis van een taakverdeling en goederen en diensten centraal bestellen. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor andere doeleinden indien de betrokkene heeft ingestemd met dat andere gebruik of indien er een andere wettelijke toestemming is voor dat andere gebruik. 

17.2. In geval persoonsgegevens worden overgedragen aan een bedrijf van Wilhelm Reuss is Leverancier verplicht om de betrokkenen tijdig te informeren over de gegevensverwerking door Wilhelm Reuss of de KRÜGER GROUP, op grond van artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679. De KRÜGER GROUP of Wilhelm Reuss zal geen informatie aan de betrokkenen verstrekken. Op verzoek zal aan Leverancier de benodigde informatie worden verstrekt om te voldoen aan de verplichting tot informatieverstrekking uit hoofde van de voorgaande zin. 

18. Gevolgen van niet-afdwingbaarheid, rechtskeuze en rechtsgebied 

18.1. In geval van ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze AIV blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk het economische resultaat benaderen in overeenstemming met het door de ongeldige bepaling beoogde doel. 

18.2. Deze AIV en de contractuele relatie tussen Wilhelm Reuss en Leverancier wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag (CISG). 

18.3. Indien Leverancier een professionele partij is, een publiekrechtelijke rechtspersoon, of een bijzonder publiekrechtelijk fonds, is de rechtbank van Amsterdam, Nederland, de enige – ook internationale – bevoegde rechter voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. Dit laat de geldende wettelijke Wilhelm Reuss B.V. | Algemene Inkoopvoorwaarden 8 november 2020 

bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve rechtsmacht, onverlet. 

 

Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 1 November 2020 

 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF WILHELM REUSS B.V. 

1. Definitions 

GPC” are these General Terms and Conditions of Purchase of Wilhelm Reuss. 

KRÜGER GROUP” is Krüger GmbH & Co. KG and their direct and indirect subsidiaries. 

Supplier” is the business partner, supplier and other service provider to whom Wilhelm Reuss has placed an order for Contract Products. 

Contract Products” are the goods to be delivered or sold to Wilhelm Reuss. 

Wilhelm Reuss” is Wilhelm Reuss B.V. 

2. Scope of application 

2.1. These GPC shall apply exclusively to all business relations between Wilhelm Reuss and the Supplier; terms and conditions of the Supplier that conflict with or deviate from these GPC shall not be recognised unless Wilhelm Reuss has expressly agreed to their application in writing. These GPC shall also apply if Wilhelm Reuss accepts the Supplier’s delivery unconditionally in the knowledge of conflicting or deviating conditions of the Supplier. 

2.2. The GPC apply in particular to contracts for the sale and/or delivery of movable goods (“Contract Products”), irrespective of whether the Supplier manufactures the goods himself or purchases them from suppliers. Unless otherwise agreed, the GPC version that is in force at the time of the order of Wilhelm Reuss or in any event in the version last provided to the Supplier in text form shall also apply as a framework agreement for similar future contracts without Wilhelm Reuss having to refer to them again in each individual case. 

2.3. Individual agreements agreed upon with the Supplier (including side agreements, supplements and amendments) shall always prevail over these GPC, provided that such is agreed / confirmed by Wilhelm Reuss. 

2.4. Legally relevant declarations and notifications of the Supplier to Wilhelm Reuss after conclusion of the contract (e.g. setting of deadlines, reminders, declaration of withdrawal) must be made in writing. 

2.5. The statutory law applies unless directly amended or expressly excluded in these GPC. 

3. Conclusion of contract and inquiries 

3.1. These GPC shall also apply to inquiries from Wilhelm Reuss. Such inquiries are non-binding. 

3.2. The Supplier shall adhere to the inquiry in the offer and expressly point out any deviations. The submission of any offer shall be free of charge and non-binding for Wilhelm Reuss. 

3.3. The order of Wilhelm Reuss shall be binding at the earliest upon written submission of the order or upon written confirmation by Wilhelm Reuss of an offer by a Supplier. The Supplier shall notify obvious errors (e.g. spelling and calculation errors) and incompleteness of the order including the order documents for the purpose of correction or completion before acceptance; otherwise the contract shall be deemed not to have been concluded. 

3.4. Unless an order confirmation has been expressly waived, each order must be confirmed in writing within one week with details of the binding delivery time. A delayed or amended acceptance of an order is considered a new offer and requires written confirmation by Wilhelm Reuss. 

4. Delivery time and delay in delivery 

4.1. The delivery time stated in the order is binding. If the delivery time is not specified in the order or otherwise agreed, the delivery time shall be 5 working days from the conclusion of the contract. The Supplier is obliged to inform Wilhelm Reuss immediately in writing of any expected failure to comply with agreed delivery times, for whatever reason. 

4.2. If the Supplier fails to perform its obligations or fails to perform within the agreed delivery period or if the Supplier is in delay in service, the rights of Wilhelm Reuss, in particular to rescission and damages, shall be determined in accordance with the statutory law. In particular, Wilhelm Reuss is entitled to make covering purchases. Any difference between covering purchases and the prices agreed with the Supplier shall be borne by Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 2 November 2020 

the Supplier. The provisions in Section 4.3 shall remain unaffected. 

4.3. If the Supplier is in delay in service, Wilhelm Reuss may demand a contractual penalty of 1% of the net price per completed calendar week, but not more than a total of 5% of the net price of the delayed Contract Products. Further legal claims shall be reserved including the right to claim performance. In case of a claim for damages, the penalty lump sum is considered an advance payment on such damages claim. The Supplier shall have the right to prove that no damage or a lower damage has arisen as a result of the delay in service. The penalty lump sum will be reduced accordingly. If Wilhelm Reuss accepts late performance, the contractual penalty will be claimed with the final payment at the latest. 

5. Performance, Delivery, Transfer of Risk, Default of Acceptance 

5.1. Without the prior written consent of Wilhelm Reuss, the Supplier shall not be entitled to assign the order to third parties (e.g. subcontractors). The Supplier shall bear the procurement risk for its services unless otherwise agreed (e.g. limitation to stock). 

5.2. The place of performance for the delivery obligation shall be the place of delivery designated by Wilhelm Reuss. If no express designation is made, the place of performance shall be the place of business of Wilhelm Reuss. 

5.3 If one of the international trade clauses “Incoterms” issued by the International Chamber of Commerce (ICC) has been agreed for the respective contract, the respective current version shall apply. Such Incoterms shall only apply to the extent that they do not conflict with the provisions of these GPC or any other agreement. 

5.4. Unless otherwise agreed in writing, the delivery/service shall be DDP (delivered duty paid) as defined in Incoterms. 

5.5. The delivery shall be accompanied by a delivery note stating the date of the delivery (issue and dispatch), the contents of the delivery (article number and quantity) and Wilhelm Reuss order identification (date and number). A corresponding dispatch note with the same content shall be sent to Wilhelm Reuss separately from the delivery note. If one or more of these specifications is not complied with, Wilhelm Reuss shall not be responsible for any resulting delays. 

5.6. Upon the request of Wilhelm Reuss, the Supplier shall be obliged to make all documents available to Wilhelm Reuss upon delivery or immediately thereafter. This also applies to the submission of original documents at the dutiful discretion of Wilhelm Reuss. Relevant documents include, among others, customs documents, proofs of origin, QS test certificates, certifications, proofs of preferential status. 

5.7. The risk of accidental loss or accidental deterioration of the goods shall pass to Wilhelm Reuss upon delivery at the place of performance. If formal acceptance has been agreed, this shall be decisive for the transfer of risk. The statutory provisions of the law on contracts for work and services shall also apply accordingly in all other respects to acceptance. Delivery or acceptance shall be deemed to have taken place if Wilhelm Reuss is in default of acceptance. 

5.8. The statutory provisions shall apply to the default of acceptance. However, the Supplier must expressly offer its services to Wilhelm Reuss even if a specific or determinable time period has been agreed for an action or co-action of Wilhelm Reuss (e.g. provision of material). If Wilhelm Reuss is in default of acceptance, the Supplier may demand reimbursement of its additional expenses in accordance with the statutory law . If the contract relates to a non-fungible good to be manufactured by the Supplier (one-off production), the Supplier shall only be entitled to exercise additional rights if Wilhelm Reuss has committed itself to cooperation and if it is responsible for the failure to cooperate. 

6. Prices and terms of payment 

6.1. The price stated in the order is binding. All prices are quoted exclusive of statutory value-added tax if this tax is not listed separately. 

6.2. Unless otherwise agreed, the price shall include all services and ancillary services of the Supplier (e.g. assembly, installation) as well as all ancillary costs (e.g. proper packaging, transport costs including any transport and liability insurance). Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 3 November 2020 

The Supplier must take back packaging material at the request of Wilhelm Reuss. 

6.3. In the case of bank transfers, payment shall be deemed to have been made in due time if the transfer order of Wilhelm Reuss is received by the bank before the expiry of the payment deadline. Wilhelm Reuss is not responsible for delays caused by the banks involved in the payment process. Each party shall bear the costs of its own bank. 

6.4. The statutory law shall apply to payment default. 

6.5. Wilhelm Reuss shall be entitled to set off any claim it has against the Supplier Cross claims of Wilhelm Reuss and the Supplier arising from this contractual relationship as defined in the previous sentence shall lapse at this point in time and to the extent to which and in which they can be set off against each other, without a separate declaration of set-off being required. Wilhelm Reuss is also entitled to withhold due payments as long as it is still entitled to any claims against the Supplier for incomplete or defective performance. 

6.6. The Supplier shall have a right of set-off or a right of retention only if counterclaims have been legally established, if they are acknowledged or undisputed. 

7. Invoices 

7.1. Any specifications of Wilhelm Reuss must be observed on the invoices and must meet all requirements in relation to Value Added Tax. 

7.2. Invoices must be issued to Wilhelm Reuss in whose name and on whose account the order was placed. The invoices shall be send to Wilhelm Reuss concerned, however, Wilhelm Reuss may also agree otherwise with the Supplier. Also in this case the buyer remains Wilhelm Reuss specified in the order. 

7.3. Invoices which indicate quantities other than those confirmed by Wilhelm Reuss shall be corrected by mutual agreement prior to settlement. 

7.4. In deviation from the generally applicable statute of limitations, it is agreed that the claim to correction of an invoice in the case of an incorrectly issued invoice shall only become time-barred after a period of 5 years. 

8. Confidentiality and retention of title 

8.1. Wilhelm Reuss reserves all property rights and copyrights to illustrations, plans, drawings, calculations, implementation instructions, product descriptions and other documents. Such documents shall be used exclusively for the contractual service and shall be returned after the contract has been fulfilled. The documents must be kept confidential from third parties, even after termination of the contract. The obligation to maintain confidentiality shall only expire if and insofar as the knowledge contained in the documents provided has become generally known. 

8.2. The foregoing provision shall apply mutatis mutandis to substances and materials (e.g. software, finished and semi-finished products) as well as to tools, templates, samples and other items provided by Wilhelm Reuss to the Supplier for manufacturing purposes. Such objects – as long as they are not processed – shall be kept in separate storage at the Supplier’s expense and shall be adequately insured against destruction and loss. 

8.3. Any processing, mixing or blending (further processing) of items provided by the Supplier shall be carried out for and on behalf of Wilhelm Reuss. The same shall apply to any further processing of the delivered goods by Wilhelm Reuss, so that Wilhelm Reuss shall be deemed the manufacturer of the goods and shall acquire ownership of the Contract Products at the latest upon further processing in accordance with the statutory law. 

8.4. The transfer of ownership of the Contract Products to Wilhelm Reuss must take place unconditionally and without regard to the payment of the purchase price. If, however, Wilhelm Reuss accepts an offer for transfer of ownership made by the Supplier that is conditional upon the payment of the purchase price, the Supplier’s reservation of title shall at the latest expire upon payment of the purchase price for the delivered Contract Products. Wilhelm Reuss shall remain authorized to resell the Contract Products in the ordinary course of business, even before payment of the purchase price, subject to assignment in advance of the resulting claim. All other forms of retention of Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 4 November 2020 

title, in particular the extended retention of title, the forwarded retention of title and the retention of title extended to further processing are thus excluded. 

9. Warranty and warranty rights 

9.1. The Supplier warrants that the Contract Products delivered by it comply with (i) the specifications and other agreements with Wilhelm Reuss with regard to composition, quality, packaging, declaration and other properties, (ii) the statutory provisions in the country of destination and (iii) are suitable for the use presumed under the contract. 

9.2. The Supplier further warrants that the Contract Products are free from third-party rights, in particular that no property rights or industrial property rights of third parties exist with respect to the Contract Products which could be infringed by further processing and/or resale by Wilhelm Reuss to its customers. The Supplier shall indemnify and hold harmless Wilhelm Reuss against all claims of third parties based on an actual or alleged infringement of industrial property rights upon first request, unless the Supplier is not responsible for the actual or alleged infringement of industrial property rights. 

9.3. In the event of a breach of any of the obligations set forth in Clauses 9.1 and 9.2 as well as in the event of other defects or defects of title of the Contract Products (including incorrect or short deliveries as well as improper assembly, defective assembly, operating or operating instructions) and in the event of other breaches of duty by the Supplier, the statutory provisions shall apply to the rights of Wilhelm Reuss, unless otherwise provided for in these GPC. 

9.4. The commercial duty to inspect and give notice of defects shall be governed by the statutory provisions subject to the following provisions: The goods delivered shall be inspected immediately upon receipt by Wilhelm Reuss and irrespective of the Incoterms with respect to type, quantity and obvious damage, such as transport damage, quantity deviations and obvious defects and discovered defects shall be reported immediately. Defects discovered later shall be reported immediately after their discovery. The notification of defects shall in any case be deemed to have been made immediately and in due time if it is received by the Supplier within a period of 10 working days following the receipt of the goods or, in the case of hidden defects, following their discovery. 

9.5. In accordance with the statutory provisions, the Supplier is in particular liable for the fact that the Contract Products have the agreed quality at the time of transfer of risk and that they comply with the latest state of technology. Unless otherwise agreed, those product descriptions which – in particular by designation or reference in the purchase order – are the subject matter of the respective contract or have been included in the contract in the same way as these GPC shall be deemed to be agreements on the quality. It makes no difference whether the product description was provided by Wilhelm Reuss, the Supplier or the manufacturer. 

9.6. The costs incurred by the Supplier for the purpose of inspection and subsequent performance (including any dismantling and installation costs) shall be borne by the Supplier even if it turns out that no defect actually existed. However, Wilhelm Reuss shall only be liable in this respect if Wilhelm Reuss has recognized or grossly negligently failed to recognize that no defect existed. 

9.7. If the Supplier does not fulfil its obligation to subsequent performance – at the discretion of Wilhelm Reuss either (i) remedy the defect (repair) or (i) delivery of a defect-free item (replacement delivery) – within a reasonable period of time set by Wilhelm Reuss, Wilhelm Reuss shall be entitled to remedy the defect itself and demand reimbursement from the Supplier of the expenses required for this or an appropriate advance payment. If subsequent performance by the Supplier has failed or if it is unreasonable for Wilhelm Reuss to accept such subsequent performance (e.g. due to particular urgency, endangerment of operational safety or imminent occurrence of disproportionate damage), no deadline needs to be set; if possible, Wilhelm Reuss shall inform the Supplier of such circumstances immediately in advance. 

9.8. The Supplier shall indemnify Wilhelm Reuss against all claims for damages and warranty claims of its customers to the extent that such claims are based on defects of the delivered Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 5 November 2020 

Contract Products and fault of the Supplier or one of its vicarious agents; this shall also apply to consequential damages and costs. 

9.9. Furthermore, Wilhelm Reuss is entitled according to the statutory provisions to reduce the purchase price or to withdraw from the contract in the event of a breach of the guarantees, a material defect or a defect in title. In addition, Wilhelm Reuss is also entitled to claim damages (also for indirect/consequential damages such as – but not limited to – missed profits, business interruption, reputational damage) and reimbursement of expenses in accordance with the statutory provisions. 

10. Manufacturer’s liability 

10.1. Notwithstanding all other liability pursuant to statutory law or these GPC, if the Supplier is liable for product damage, Supplier shall indemnify Wilhelm Reuss upon first request against claims by third parties to the extent that the cause of such damage lies within the Supplier’s sphere of control and organization and the Supplier itself is liable to third parties. 

10.2. Within the scope of its obligation to indemnify Wilhelm Reuss, the Supplier shall reimburse expenses resulting from or in connection with claims by third parties, including recall actions carried out by Wilhelm Reuss. Wilhelm Reuss shall inform the Supplier – as far as possible and reasonable – of the nature and scope of recall measures and give the Supplier the opportunity to comment. Further legal claims remain unaffected. 

10.3 The Supplier shall take out and maintain product liability insurance with a lump sum cover of at least EUR 30 million per personal injury/property damage. Upon request, Wilhelm Reuss shall be provided with appropriate evidence for this. 

11. Quality assurance and information duties 

11.1. The Supplier undertakes to check and ensure compliance of the Contract Products with the product specifications, statutory requirements and other quality requirements as part of a coherent quality assurance concept by means of continuous quality assurance and quality control measures at its own expense. Upon request, the Supplier shall comprehensively inform Wilhelm Reuss about the type, scope and frequency of the measures. 

11.2. The Supplier shall participate in an independent auditing system recognised by Wilhelm Reuss. The Supplier shall make the results of the audit available to Wilhelm Reuss at any time upon request. In addition, the Supplier grants Wilhelm Reuss unrestricted access to the complete audit reports stored in the corresponding databases. 

11.3. The Supplier shall inform Wilhelm Reuss immediately after becoming aware if internal or external incidents, investigations, findings, etc. reveal that delivered contractual products deviate from the product specifications and/or show quality defects and/or could show such defects and/or otherwise doubt legal conformity or unrestricted marketability. In cases in which there could be a danger to life, limb or health, the Supplier shall inform Wilhelm Reuss immediately, but no later than within 2 hours after becoming aware of this. 

11.4. Employees of the Wilhelm Reuss or experts appointed by Wilhelm Reuss shall be entitled to inspect the Supplier’s premises and equipment, to inspect the quality assurance measures and to take samples from the ongoing production of the contractual products at any time during business hours of the Supplier. The frequency and scope of these audits are at the discretion of Wilhelm Reuss, taking into account the legitimate interests of the Supplier. Upon presentation of an authorization issued by Wilhelm Reuss, the auditor is granted access to all relevant premises. The auditors are entitled to record any deviations with a photo. The photos only serve as documentation of specific deviations. 

11.5. The Supplier shall grant employees of the Wilhelm Reuss or experts commissioned by Wilhelm Reuss access at any time to reports / documentation carried out by the Supplier or to inspections and operational control measures carried out by third parties. 

12. Certifications 

The production facilities in which the Contract Products are manufactured must be notified to Wilhelm Reuss in writing. Each change must be notified immediately and in writing. The Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 6 November 2020 

production facilities must have the certifications specified by Wilhelm Reuss. 

13. Statute of limitations 

13.1. The claims of the contracting parties against each other shall become time-barred in accordance with the statutory provisions, unless stipulated otherwise below. 

13.2. Claims arising from defects of title shall not become time-barred in any case as long as the third party can still assert the right against Wilhelm Reuss, in particular in the absence of a limitation period. 

13.3. The limitation periods of the sales law including the above extension of the limitation period shall apply to the extent permitted by law to all contractual claims for defects. Insofar as Wilhelm Reuss is also entitled to non-contractual claims for damages as a result of a defect, the regular statutory limitation period shall apply in this respect, unless the application of the limitation periods of the law on sales in the individual case leads to a longer limitation period. The statutory limitation periods regarding product liability shall remain unaffected in any case. 

13.4. Insofar as Wilhelm Reuss is entitled to recourse claims against the Supplier on the basis of the provisions on supplier recourse, the limitation shall not apply before expiry of the period stipulated in Section 13.2. 

14. Extraordinary termination 

Wilhelm Reuss shall be entitled to terminate any or all of the contracts arising from the business relationship with the Supplier for good cause without notice, if, after conclusion of the contract, the economic situation of the Supplier deteriorates significantly and the proper performance of the Supplier’s obligations towards Wilhelm Reuss appears to be at risk. This is particularly the case if the Supplier is subject to sustained seizures or execution measures. 

15. Prohibition of assignment and pledging 

The assignment and pledging of claims of the Supplier against the companies of the KRÜGER GROUP is excluded unless the Supplier has to assign these claims to its sub-suppliers on the basis of an extended retention of title agreed with the sub-supplier. 

16. Code of Conduct, Compliance and Anti-Corruption 

16.1. The Supplier accepts the Code of Conduct of the KRÜGER GROUP (as amended from time to time; available at https://www.krueger-group.com/en/ as the basis for relations between the Supplier and the KRÜGER GROUP. 

16.2. The Supplier warrants that its business activities are in accordance with the (i) statutory law, (ii) other legal provisions applicable to it and (iii) the contractual agreements made with Wilhelm Reuss. The Supplier also warrants that sufficient organizational measures have been taken in its company to ensure compliance with the requirements described in sentence 1 above. 

16.3. It is strictly prohibited for the Supplier to offer, promise or grant benefits to employees (including their relatives) of Wilhelm Reuss for their work in Wilhelm Reuss. If the Supplier violates this prohibition, Wilhelm Reuss may terminate the contract for cause with immediate effect. 

17. Data protection 

17.1. The processing of personal data takes place exclusively in compliance with data protection regulations. Personal data transmitted by the Supplier will be processed for the processing of the respective order and the respective offer of the Supplier as well as for future orders and future offers of the Supplier. This personal data is stored in the computer system of Wilhelm Reuss. This means that all companies of the KRÜGER GROUP (https://www.krueger-group.com/en/krueger-group/group-structure) have access to the data. This is necessary and in our legitimate interest, because the companies in the KRÜGER GROUP work together on a division of labour basis and order goods / services centrally. Personal data will only be used for other purposes if the data subject has consented to such other use or if there is another legal permission for such other use. 

17.2. In the event that personal data is transferred to a Wilhelm Reuss, the Supplier shall be obliged to inform the data subjects in due time about the Wilhelm Reuss B.V. | General Terms and Conditions of Purchase 7 November 2020 

data processing by Wilhelm Reuss or the KRÜGER GROUP in accordance with Article 14 of the EU General Data Protection Regulation No. 2016/679. The KRÜGER GROUP or Wilhelm Reuss shall refrain from providing information to the data subjects. On request, the Supplier will be provided with the information required to fulfil the information obligations under the previous sentence. 

18. Severability clause, choice of law and place of jurisdiction 

18.1. In the event of the invalidity of individual provisions of these GPC, the remaining provisions shall remain fully effective. Ineffective provisions shall be replaced by provisions which come as close as possible to the economic result in accordance with the purpose pursued by the ineffective provision. 

18.2. These GPC and the contractual relationship between Wilhelm Reuss and the Supplier shall be governed by Dutch law excluding international uniform law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

18.3. If the Supplier is a professional party, a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive – also international – place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship shall be Amsterdam, the Netherlands. Prevailing legal regulations, in particular regarding exclusive jurisdiction, remain unaffected.